Formularz Rejestracyjny

Organizacji Pożytku Publicznego

organizacje
Dane Organizacji Pożytku Publicznego
* Dane przedstawiciela organizacji lub osoby upoważnionej
Dane adresowe
Dane kontaktowe

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „KLIKAMY IPOMAGAMY.PL”

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:

§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Akcja” – akcja społeczna „Klikamy iPomagamy.pl” prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie,
 2. „Organizator” lub „Organizator Akcji”CONNECTIONSKY LTD z siedzibą The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP, Company number 10125250, e-mail: info@connectionsky.com, telefon: 48 731 09 09 10, zwaną dalej „Firma”.
 3. „Użytkownik”osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConenectionSky, która zaakceptowała Regulamin  oraz warunki licencji.
 4. „Patron Akcji”TwoGecko Sp. z o.o.. z siedzibą na ul. Połczyńska 21a/16 w Warszawa 01-377
 5. „Oprogramowanie ConnectionSky” – program komputerowy lub/i aplikacja mobilna lub/i inne oprogramowanie instalowane w systemie Windows lub innym systemie operacyjnym za zgodą Użytkownika będące własnością Producenta.
 6. „Administrator” – ConnectionSky LTD z siedzibą w The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP lub/i osoba fizyczna lub/i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub/i osoba prawna lub/i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyznaczona przez Firmę.
 7.  „Producent” – ConnectionSky LTD z siedzibą w The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP
 8. „Konto” – Konto zbiór zasobów i uprawnień pozwalających Użytkownikowi na pełny dostęp do serwisu internetowego oraz oprogramowania ConnectionSky. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Przy braku aktywności Użytkownika dłuższej niż 6 miesięcy konto zostaje usunięte z systemu.
 9. „Login” – podstawowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Login przyznawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę identyfikacyjną Użytkownika w trakcie użytkowania zasobów firmy, a jego zmiana jest możliwa jedynie przez firmę lub/i administratora wyznaczonego przez firmę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 10. „Dane osobowe oznaczają:” – imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, wykonywany zawód, określone zainteresowania oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 11. „Partner” – Ogranizacja Pożytku Publicznego lub podopieczny Organizacji Pożytku Publicznego, który zarejestrował się poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.ipomagamy.pl
 12. „Link partnerski” – jest to link/odnośnik identyfikujący Użytkownika, który zdecydował się wziąć udział w programie partnerskim. Przy pomocy tego odnośnika będzie mógł polecać system ConnectionSky innym. Osoby zarejestrowane bezpośrednio z polecenia Użytkownika znajdują się na I poziomie struktury.
 13. „Strona internetowa Akcji”  –  strona: www.ipomagamy.pl
§ 2
Zasady Akcji
 1. Celami Akcji jest:
  a) udzielanie wsparcia podopiecznym Organizacji Pożytku Publicznego, którzy zostali partnerem akcji
  b)  udzielanie wsparcia Organizacjom Pożytku Publicznego, które zostały partnerami akcji
 2. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie przekaże Partnerowi Kwotę wsparcia w wysokości 5 zł za każdego użytkownika, który zarejestrował się z linku partnerskiego oraz pobrał programy, uzupełnił w nim swój profil.
 3. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie przekaże Partnerowi Kwotę wsparcia w wysokości 0,004 zł za każdy 1 punkt przekazany przez użytkowników programu na rzecz wybranego przez użytkownika Partnera.
§ 3
Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która zarejestrowała się w programie ConnectionSky, pobrała program oraz uzupełniła w nim profil, a także zaakceptowała Regulamin.
 2. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Akcji.
 3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator,  ani Partnerzy Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.
§ 4
Oprogramowanie ConnectionSky
 1. Regulamin ConnectionSky znajduje się z astronie internetowej: http://connectionsky.com/regulations/
 2. Więcej informacji o programie można uzyskać  na stronie internetowej: http://connectionsky.com/dla-ciebie/
 3. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania oprogramowania należy zgłaszać na: contact@connectionsky.com
§ 5
Zasady zbierania Punktów
 1. Uczestnicy Akcji, korzystając jednocześnie z Oprogramowania ConnectionSky, zbierają pkt poprzez oglądanie ofert w programie. Za obejrzenie każdej oferty otrzymują określoną liczbę punktów, którą mogą wymienić na nagrody lub datek dla Partnerów Akcji.
 2. Uczestnicy Akcji mogą wymienić punkty na datek dla wybranego przez siebie Partnera akcji po miesiącu korzystania z Oprogramowania.
§ 7
Sposób przekazywania kwot na rzecz Partnera

Kwoty za rejestracje, pod warunkiem pobrania programu i uzupełnieniu w nim profilu, będą sumowane i przekazane zostaną przez Organizatora na rzecz Partnera w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego.

§ 9
Zasady Współpracy z Partnerami
 1. Partnerem akcji może zostać każda osoba fizyczna, która jest podopiecznym Organizacji Pożytku Publicznego lub Organizacja Pożytku Publicznego.
 2. Partner Akcji ma obowiązek zarejestrować się do systemu TrackGecko poprzez stronę internetową Akcji
 3. Organizator Akcji udostępnia poprzez system TrackGecko Partnerom materiały reklamowe wraz z linkami partnerskimi
 4. Zaakceptowanie regulaminu przez Partnera  wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych oraz wizerunku Organizacji Pożytku Publicznego bądź Podopiecznego Organizacji w celu promocji akcji iPomagamy.pl
 5. Jeśli Partner chce wykorzystać inne materiały reklamowe oprócz udostępnionych przez Organizatora w systemie TrackGecko musi wcześniej zgłosić je do akceptacji. Zabrania się udostępnianie materiałów nie zaakceptowanych uprzednio przez przedstawiciela ConnectioSky.
§ 10
Regulamin
 1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na Stronie internetowej Akcji.
 2. Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w na Stronie internetowej Akcji.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z akcją jest prawo polskie

Potwierdzam zapoznanie się z wszystkimi poniższymi oświadczeniami akceptując je w sposób świadomy i dobrowolny.